TIEDOTE, heti julkaisuvapaa 27.1.2016

Helsingin yliopiston pääluottamusmiesten kannanotto yt-lain mukaisesta työnantajan selvityksestä

Helsingin yliopisto aikoo irtisanoa 570 henkilöä ja kohdistaa muita vähennystoimenpiteitä (kuten eläköityminen, määräaikaisuuden päättyminen) 410 työntekijään. Yhteensä henkilöstöä vähennetään työnantajan arvion mukaan 980 henkilöä. Lisäksi yhtiöihin ollaan alustavien suunnitelmien mukaan siirtämässä noin 400 henkilöä.

Rajut leikkaukset Helsingin yliopiston opetukseen, tutkimukseen ja niitä tukeviin toimiin ovat pakottaneet yliopiston käynnistämään radikaalin muutosohjelman, jonka avulla yliopisto pyrkii sopeuttamaan toimintaansa. Muihin yliopistoihin verrattuna Helsingin yliopistoon kohdistuu lisärangaistuksena apteekkikompensaation

poisto. Leikkausten aikataulu ja laajuus pakottavat äkkinäisiin, mielestämme osin hallitsemattomiin toimiin. On huomattava, että yliopisto on vähentänyt yliopistouudistuksen jälkeen jo yli 500 työntekijää muun henkilöstön rekrytointikiellolla ja jättämällä opetus- ja tutkimustehtäviä täyttämättä.

On käsittämätöntä, että elinkeinoelämän ja yhteiskunnan huutaessa osaamisen perään jättileikkaukset kohdistuvat koulutukseen, tutkimukseen ja niiden tukitoimiin. Valtiolliseen päätöksentekoon kaivataan yliopistojen toiminnan tuntemusta ja ymmärtämistä. Huippututkimusryhmä tarvitsee useita vuosia ennen kuin se saa asemoitua itsensä kansainvälisen tiedemaailman kärkeen. Myös koulutusohjelmien kehittäminen vaatii pitkäjänteistä työtä. Opetus- ja tutkimustoiminta tarvitsee rinnalleen tehokkaat ja ammattimaiset tukitehtävät.

Helsingin yliopisto julkisti tänään 27.1.2016 selvityksen niistä toimenpiteistä, joihin se on ryhtymässä marraskuun lopussa päättyneiden yhteistoimintaneuvottelujen jälkeen. Neuvottelut päättyivät erimielisinä. Erimielisyys koski sekä säästötarvetta että henkilöstöön kohdistuvien toimenpiteiden laajuutta ja ajankohtaa.

Me pääluottamusmiehet emme voi yhtyä työnantajan arvioon vähennystarpeen suuruudesta. Valtioneuvoston yliopistoon kohdistamat merkittävät leikkaukset vaativat tarkastelemaan yliopiston toimintoja, mutta henkilöstövähennysten mittakaava on ylimitoitettu. Lähes koko säästötarve kohdistetaan etupainotteisesti henkilöstöön.

Näkemyksemme mukaan kaikkien henkilöstövähennysten tekeminen jo vuonna 2016 on kohtuutonta. Osa valtioneuvoston suunnittelemista rahoitusleikkauksista kohdistuu vasta myöhempiin vuosiin. Esitimme neuvotteluissa eri vaihtoehtoja henkilöstöleikkausten lieventämiseksi. Muun muassa eläkkeelle siirtymiset olisi voinut ottaa huomioon koko muutosohjelman ajalta. Myöskään muutosohjelmassa mainittuja lisätuloja ei ole huomioitu täysimääräisesti henkilöstövähennysten lieventämiseksi. Muitakin säästökohteita neuvotteluissa kartoitettiin.

Yliopiston työntekijät ovat olleet vahvasti sitoutuneet yliopistoon ja sen arvoihin. Nyt tämä luottamus työnantajaan on menetetty. Henkilöstö kokee tulleensa petetyksi.
Luottamusmiesten huoli on suuri niin irtisanottavien tilanteesta kuin jäljelle jäävän henkilöstön jaksamisesta. Suuria muutoksia tehdään vähenevällä väellä perustehtävien ohella.
Irtisanottavien uudelleen työllistyminen nykyisessä työmarkkinatilanteessa ei ole helppoa. On käsittämätöntä, että valtio ei ole osoittanut minkäänlaista kiinnostusta yliopistosta irtisanottavien tukemiseen. Olemme turhaan odottaneet vastaavien ministerien jalkautumista yliopistolaitoksen historian suurimpien irtisanomisten johdosta. Sen sijaan maamme hallitus patistelee yliopistolaisia tarkastamaan asennettaan ja innovoimaan.

On tärkeää, että työnsä menettäneet pääsevät mahdollisimman pian takaisin kiinni työelämään. Yliopisto tarjoaa irtisanottaville lähinnä minimitasoisen muutosturvan, joka on tässä tilanteessa riittämätön. Yliopisto voisi esimerkiksi tarjota omaa koulutusosaamistaan irtisanottavien tueksi.
Yliopistossamme on paljon määräaikaisia työntekijöitä. Henkilöstövähennykset kohdentuvat myös tähän henkilöstöryhmään, joka ei saa mitään tukea työsuhteen päättymistilanteeseen. Neuvotteluissa esitimme työnantajan tarjoaman muutosturvan laajentamista myös määräaikaisiin työntekijöihin.

Työnantajan päätös laittaa kaikki hallinnon tehtävät uudelleenhakuun on valitettava ja korostaa sitä, että työnantaja ei ole sitoutunut työntekijöihinsä. Täysin kohtuutonta on tässä samassa tilanteessa määritellä kaikkien hallinnon työntekijöiden palkkaus uudelleen.
Edessämme on poikkeuksellisen raskas vuosi. Irtisanomiset tullaan tekemään kevään aikana, mikä vaikuttaa monin eritavoin koko työyhteisöön. Lisäksi samanaikaisesti suunniteltavat tutkinto- ja tiedekuntarakenteiden uudistukset, yhtiöittämiset sekä hallinnon organisaationmuutos toteutetaan muun työn ohessa. Myös epätietoisuus yliopistojen välisestä työnjaosta ja mahdollisista oppiaineiden lakkauttamisista kuormittavat henkilöstöä voimakkaasti.

Helsingin yliopiston on parannettava uudistustensa suunnitelmallisuutta ja sisäistä tiedonkulkua. Aidon ja hyvän yhteistoiminnan hengessä henkilöstölle on annettava mahdollisuus vaikuttaa ja osallistua uudistusten suunnitteluun ja oman työnsä kehittämiseen. Työn kuormittavuuteen on kiinnitettävä huomiota aivan uudella tavalla. Yliopiston onnistuminen tehtävissään lähtee työhyvinvoinnista. Kun työnantaja nyt toteuttaa toimenpiteitään, ne täytyy tehdä työntekijöitä kunnioittaen ja arvostaen.

Lisätietoja pääluottamusmiehiltä:
Elisa Hyytiäinen (YHL/HYHY), 050 359 38 28
Timo-Jussi Hämäläinen (YHL/HYHY), 050 351 06 36
Anne Lehto (JHL), 050 311 24 65
Tiina Niklander (JUKO), 050 448 01 33
Seppo Sainio (JUKO), 040 865 54 79

*****
TIEDOTE 27.1.2016, Vapaa julkaistavaksi heti
Palkansaajajärjestö Pardia:

Helsingin yliopiston henkilöstöleikkaukset toteutetaan liian etupainotteisesti

Palkansaajajärjestö Pardian puheenjohtaja Niko Simolan mielestä Helsingin yliopiston sopeuttamisohjelman toteuttaminen tulee tehdä vaiheittain, jolloin eläköitymiset ja muu luonnollinen poistuma voidaan hyödyntää täysimääräisesti.
Helsingin yliopisto ilmoitti tänään vähentävänsä vuoden 2017 loppuun mennessä 980 henkilöä. Näistä irtisanottavia arvioidaan olevan 570. Irtisanottavista 75 kuuluu opetus- ja tutkimushenkilöstöön ja 495 muuhun henkilöstöön. Irtisanomiset toteutetaan kevään 2016 aikana.

Yliopiston säästötarve nykyisen hallituskauden lopulla on 106 miljoonaa euroa vuodessa, joista jo lähes puolet toteutuu jo kuluvana vuonna.

− Ei ole järkevää, että henkilöstön vähentämiset tehdään näin etupainotteisesti, kun yliopiston määrärahaleikkaukset kohdistuvat vuoteen 2020 saakka.

Helsingin yliopisto ilmoitti yhteistoimintamenettelyn aikana järjestävänsä kaikki yliopiston hallintotehtävät uuteen palveluorganisaatioon.
Organisaatiomuutoksen vuoksi henkilöstöleikkaukset kohdistuvat lähinnä muuhun kuin opetus- ja tutkimushenkilöstöön.

− Hallintotehtävät ovat tärkeä osa yliopistojen opetus- ja tutkimustehtävää. Ei liene tarkoituksenmukaista, että jatkossa yliopistoissa on yhä enemmän opetus- ja tutkimustyötä tekeviä työntekijöitä, joiden tehtävistä jopa enemmän kuin puolet menee muuhun kuin varsinaiseen opetus- ja tutkimustyöhön, Simola painottaa.

Yliopistojen muu kuin opetus- ja tutkimustyötä tekevä henkilöstö pyörittää muun muassa yliopistojen kirjastoja, ylläpitää ja kehittää yliopistojen atk-järjestelmiä, ohjaa opintoja, huoltaa esimerkiksi laboratorio- ja mittalaitteita ja tekee laboratorio- ja muita kokeita.

− Valtion poukkoilevasta määrärahaleikkauksista johtuvat eri ylipistojen toistuvat yhteistoimintaneuvottelut vaarantavat yliopistojen lakisääteisten tehtävien ja perustoimintojen hoitamisen, Simola sanoo.

− Nyt toteutettavien irtisanomisten toimeenpanossa tulee noudattaa hyvää henkilöstöpolitiikkaa ja työntekijöitä arvostavia menettelytapoja. Työnantajan on tuettava työntekijöitä muutoksessa ja otettava irtisanottaville kaikki muutosturvan keinot käyttöön.

Palkansaajajärjestö Pardian kokonaisjäsenmäärä on noin 55 000 jäsentä, joista enemmistö työskentelee valtion virastoissa ja laitoksissa sekä merkittävä osa liikelaitoksissa, yrityksissä, yliopistoissa ja Kelassa. Pardia on STTK:n suurimpia jäsenliittoja.
Lisätietoja: Palkansaajajärjestö Pardian puheenjohtaja Niko Simola, p. 075 324 7501, gsm 040 566 8517.