Valiokuntien ohjesääntö

Ammattialakohtaiset valiokunnat

HYHY on yksi Helsingin yliopistossa toimivista ammattijärjestöstä. HYHYssä on noin 1000 työssäkäyvää jäsentä, jotka ovat järjestäytyneet ammattialakohtaisiin valiokuntiin. Valiokuntatoiminta on laajapohjaiselle, moniammatilliselle yhdistykselle välttämätöntä ja hallitus tukee valiokuntatyötä käytettävissä olevin keinoin. Alla valiokuntien esittelyt ja linkit lisätietoihin. Valiokuntien ohjesääntö Lue lisää -linkistä.

Yhdistyksessä toimii seuraavat valiokunnat: atk-henkilöstön, hallinto- ja toimistohenkilöstön, kiinteistöhenkilöstön, kirjastohenkilöstön, laboratorio- ja teknisen henkilöstön valiokunta. Tutkimus- ja opetushenkilöstön jäsenet toimivat verkostomaisesti. Valiokunnan enimmäisjäsenmäärä on kaksitoista.

VALIOKUNTAOHJESÄÄNTÖ
(Tämä ohjesääntö koskee myös yhdistyksen hallituksen nimittämiä jaostoja, työryhmiä ja toimikuntia soveltuvin osin)

I  YLEISET PERIAATTEET

 1. Pysyvien valiokuntien jäsenet valitaan yhdistyksen syksyn varsinaisessa kokouksessa, jossa päätetään valiokuntien ja niiden jäsenten lukumäärä ja toimiala. Valiokuntien jäsenten ehdollepano tapahtuu kunkin valiokunnan piiriin kuuluvien jäsenten esitysten pohjalta.
 2. Valiokuntien jäsenten toimikausi on kaksi vuotta, kuitenkin niin, että ensimmäisenä vuonna valitaan puolet jäsenistä yhdeksi vuodeksi ja puolet kahdeksi vuodeksi, jonka jälkeen puolet jäsenistä on vuosittain erovuorossa.
 3. Jos valiokunnan jäsen eroaa kesken toimikauden yhdistyksen jäsenyydestä tai siirtyy toisen valiokunnan toimialan piiriin, katsotaan hänen eronneen myös valiokunnan jäsenyydestä. Eronneen jäsenen tilalle voidaan yhdistyksen varsinaisessa tai ylimääräisessä kokouksessa valita uusi valiokunnan jäsen toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi.
 4. Hallituksella on kuitenkin oikeus täydentää pysyviä valiokuntia enintään kahdella jäsenellä kalenterivuoden loppuun saakka.

II  VALIOKUNTIEN TEHTÄVÄT

 1. Valiokunnan tehtävänä on
  • tehdä esityksiä hallitukselle mm. toimialansa jäsenkunnan palkka- ja muiden ehtojen kehittämiseksi
  • hoitaa yhteydenpitoa valiokunnan edustaman jäsenkunnan kanssa
  • tehdä selvityksiä jäseniä koskevista asioista ja jäsenten mielipiteistä
  • seurata yliopiston henkilöstö- ja palkkapolitiikkaa
  • tehdä yhteistyötä muiden valiokuntien ja jaostojen sekä yliopiston eri elimissä toimivien henkilöstöedustajien kanssa
  • hoitaa hallituksen valiokunnalle antamat muut tehtävät
 2. Valiokunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja sihteerin sekä muut tarvitsemansa virkailijat ja ilmoittaa järjestäytymisestään yhdistyksen hallitukselle.
 3. Valiokunta kokoontuu puheenjohtajansa, hallituksen tai yhdistyksen sihteerin kutsusta tai milloin kaksi valiokunnan jäsentä sitä vaatii.
 4. Valiokunta on päätösvaltainen, kun vähintään puolet jäsenistä osallistuu asian käsittelyyn. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Valiokunnan kokouksista tulee pitää pöytäkirjaa.

III  VALIOKUNNAN VIRKAILIJOIDEN TEHTÄVÄT

 1. Puheenjohtajan tehtävänä on
  • kutsua valiokunta kokoukseen
  • laatia kokouksen esityslista
  • toimia kokouksen puheenjohtajana
  • pitää yhteyttä yhdistyksen eri elimiin; hallitukseen, jaostoihin, luottamusmiehiin, työsuojeluvaltuutettuihin ja muihin valiokuntiin
 2. Sihteerin tehtävänä on 
  • pitää kokouksessa pöytäkirjaa
  • laatia yhdessä puheenjohtajan kanssa valiokunnan esitykset ja lausunnot hallitukselle

IV  MUITA MÄÄRÄYKSIÄ
Valiokunnalla on oikeus saada tarpeellista apua ja tietoa yhdistyksen toimihenkilöiltä ja oikeus pyytää kokouksiinsa yhdistyksen luottamushenkilöitä.

 1. Yhdistyksen luottamushenkilöllä on oikeus puhevaltaisena osallistua kaikkien valiokuntien kokouksiin.
 2. Valiokunnan jäsenellä on oikeus saada ay-koulutusta.
 3. Hallituksen nimeämälle valiokunnan vastuuhenkilölle on ilmoitettava valiokunnan kokouksesta.
 4. Valiokunnan on seurattava YHL:n ammattialakohtaisen toimikunnan työskentelyä.

Valiokuntaohjesääntö on hyväksytty 30.3.2000 kevätkokouksessa.